Băng Tải Con Lăn

Băng tải con lăn, dạng trải dài hoặc xếp gọn cho các ứng dụng logistic hàng hóa. Con lăn truyền động bằng dây curoa phi tròn, dây đai dẹt hoặc con lăn có sẵn động cơ bên trong